Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

ZAKŁAD KOMUNALNY GŁOGÓWEK SP. Z O.O.
48-250 Głogówek, ul. Dworcowa 2
Kapitał Zakładowy: 11 000 000 PLN
Konto BS Głogówek: 95 8904 0001 1000 0000 1531 0001
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000549841
NIP: 7550007264
REGON: 361073077


 

INFORMACJE O FIRMIE

Zakład Komunalny Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarządzany przez jednoosobowy Zarząd Spółki. Organem nadzorczym jest trzyosobowa  Rada Nadzorcza. Funkcję Walnego Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Głogówka.
 

Obszar działania Spółki to terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także obszar innych państw. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 

Spółka posiada dwa podstawowe działy usługowe: Dział Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych oraz Dział Wodociągów i Kanalizacji.
 

Do zadań Spółki należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Głogówek i innych kontrahentów w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz świadczenie innych usług, związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, to jest prowadzenie  działalności w zakresie:


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000 (jedenaście tysięcy) udziałów.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000549841 SR w Opolu, VIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Mienia Komunalnego, będącego Samorządowym Zakładem Budżetowym Gminy, na podstawie Uchwały  Rady Gminy Nr IV/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej.

Wersja XML